دوره پاکسازی و باور های فراوانی (جلسه اول)

دوره پاکسازی و باور های فراوانی (جلسه دوم)

دوره پاکسازی و باور های فراوانی (جلسه سوم)

دوره پاکسازی و باور های فراوانی - شفای کودک درون (جلسه چهارم)

دوره پاکسازی و باور های فراوانی (جلسه پنجم)

پاکسازی باورهای فراوانی کودک درون (جلسه ششم)

جلسه پرسش و پاسخ

جلسه دوم پرسش پاسخ

جلسه آخر پرسش پاسخ